Ahmadzaibusiness

en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
دافغانستان تجارت
2108

دافغانستان داطاقونو او صنایعو په اره

تاریخچه

در عرصه خدمتگذاری به جامعه سکتور خصوصی، اتاق تاریخچه طولانی دارد که به  84سال قبل برمگیردد. در سال 1310 تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیتهای خود، مجمع حکمیت تجاری را تاسیس نمودند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و صنایع تبدیل شد و نمایندگی هایی در ولایات به منظور دفاع از سکتور خصوصی ایجاد نمود. قانون اتاق در سال 1388 تصویب و توشیح شد که به اساس آن، اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی تعریف گردید. این امر قدمی بود بسوی همکاری بیشتر سکتور خصوصی و دولت در راستای ایجاد محیط مناسب تجارت که توسط سکتور خصوصی در سراسر کشور به پیش برده میشود


امروز، اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استفاده از جایگاه بی نظیر خویش روند اصلاحات و پیشرفت اقتصادی در کشور را نهادینه می نماید. اتاق منحثیت یک پل ارتباطی میان افراد عام، سرمایه گذاران، دونرها، رسانه ها و شرکای خارجی، اعضای جامعه سکتور خصوصی افغانستان را در زمینه رسیدن به اهداف شان کمک مینماید. اتاق در پروسه تدوین پالیسی های اقتصادی با حکومت همکار است و همواره تلاش ورزیده تا مشوره های لازم و سازنده را با در نظرداشت افزایش سطح عواید حکومت، حفظ منافع سکتور خصوصی و قدرت خرید مردم، به حکومت ارائه نماید

به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری، اتاق برای تولیدات افغانی برنامه های ارزش افزایی تولیدات داخلی و همچنان معرفی مارکیت های جدید را روی دست میگیرد، تا از این طریق سرمایه گذاری در داخل کشور افزایش یابد. اتاق با گسترش روابط خود با شرکای بین المللی خویش، زمینه دسترسی به معلومات مهم بین المللی را برای جامعه سکتور خصوصی کشور مهیا می سازد 

به اساس قانون و اساسنامه اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شورای عالی نمایندگان بالاترین مرجع تصمیم گیری در اتاق می باشد. شورای عالی نمایندگان به اساس انتخابات آزاد، مستقیم و شفاف تحت نظارت کمیسیون مستقل انتخابات برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. این تعداد نماینده گان، متشکل از تمام اعضای هیات مدیره اتاق ولایتی می باشد

هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وظیفه تعیین پالیسی و خط مشی اتاق و نظارت بر تطبیق آن، مشوره دهی به حکومت، پارلمان و نهادهای ذیربط در مورد
پالسی های اقتصادی در چارچوب سیستم اقتصاد بازار را به عهده دارد
هیئت عامل اتاق متشکل از رئیس هیئت عامل، معاون پالیسی، معاون مالی و اداری و 11 دیپارتمنت دیگر می باشد که خدمات لازم را به سکتور خصوصی ارائه می نماید بر علاوه، ۲۵ کمیته سکتوری مشوره های لازم را برای هئیت مدیره اتاق ارائه می نمایند 
به طور عموم، رهبری اتاق های ولایتی به عهده هیئت مدیره هر اتاق ولایتی می باشد که فعالیت های عملیاتی آن از سوی مدیران اتاق های ولایتی و کارمندان اداری تحت نظارت هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان صورت میگیرد 
اتاق تجارت و صنایع افغانستان باور کامل دارد که توسعه و فراهم سازی بستر مناسب برای تشبث در کشور یکی از نیازمندی های اولیه تاجران، صنعتکاران و سرمایه گذاران می باشد. بنابراین برای نیل به این هدف، اتاق خدمات ذیل را به اعضای خود ارائه می نماید

مدافعه و نمایندگی از سکتور خصوصی
به تاسی از قانون اتاق که همانا اتاق را "آواز رسای سکتور خصوصی کشور" معرفی نموده است، این نهاد همیشه تلاش نموده تا با تشریک مساعی با ارگان های ذیربط دولت، نظریات سکتور خصوصی را در قوانین و مقررات اقتصادی علاوه نماید. از این جهت این نهاد از طریق دیپارتمنت روابط با دولت و پالیسی به طور مستقیم با نهادهای دولتی و غیر دولتی در ارتباط می باشد. مسئولین این دیپارتمنت به طور دوامدار در جلسات کمیته های اقتصادی و تقنینی شورای وزیران و سایر کمیته های اقتصادی دولت اشتراک می نمایند تا نظریات سکتور خصوصی را به ارتباط ایجاد قوانین جدید و یا تعدیل قوانین قدیمی ارائه نماید. این دیپارتمنت هرساله زمینه ملاقات سکتور خصوصی را با رئیس جمهور کشور نیز فراهم می نماید 

روابط بین الملل
اتاق در جریان یک دهه گذشته، سکتور خصوصی کشور را تشویق نموده است که فعالیتهای تجاری خارجی را بیش از بیش گسترش دهند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان دروازه ورود شرکت های افغان به بازارهای جهانی است. دیپارتمنت روابط بین الملل اتاق کاملا آگاه است که گسترش روابط تجاری خارجی نیازمند شرایط مطلوب تجارت و سرمایه گذاری داخلی و همچنان همکاری نزدیک اتاق با شرکای تجاری خارجی خود است. از این جهت این دیپارتمنت تلاش می نماید با برگزاری نمایشگاهها و کنفرانس های تواصل تجارتی در داخل و خارج به این هدف نایل آید. این دیپارتمنت از طریق 12 شورا و وابسته تجارتی خود در کشورهای همسایه، منطقه، کشورهای حوزه خلیج، خاورمیانه، شرق آسیا، اتحادیه اروپا، امریکا و کانادا همیشه تلاش نموده است که شرکت های افغان را به بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه، وارد نماید 

انکشاف صنایع و صادرات
در مقایسه حجم تجارت افغانستان و میزان واردات و صادرات، متاسفانه صادرات سهم ناچیزی دارد. از این جهت اتاق کوشیده است تا از طریق دیپارتمنت انکشاف صنایع و صادرات خدمات متعددی جهت تسهیل روند صادرات به صادرکنندگان ارائه نماید. این خدمات شامل تهیه و صدور تصدیق نامه مبدا، ثبت انویس تجارتی، مشوره دهی و تلاش همه جانبه در راستای رفع موانع تجارتی در داخل و خارج از کشور می باشند. در جریان پنج سال گذشته، این دیپارتمنت بیش از 123500 انویس و بیش از 26220 تصدیق نامه مبدا برای صادرکنندگان صادر نموده است. علاوتاً این دیپارتمنت تلاش می نماید تا کارآفرینان را حمایت و استندرهای بین المللی بسته بندی و کیفیت را برای ایشان معرفی نماید

خدمات انکشاف تجارت
اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای کارآفرینانی که کاروبارشان را به تازگی شروع نموده اند، معلومات و مشوره های لازم را جهت پیشبرد موفقانه کاروبارشان در سطح داخلی و خارجی از طریق دیپارتمنت خدمات انکشاف تجارت ارائه می نماید. این دیپارتمنت با همکاری نزدیک ارگان های خصوصی و دولتی و همچنان خارجی، کاروبارهای کوچک و متوسط را حمایت و برنامه های آموزشی لازم همچون تهیه بزنس پلان، حسابداری و تدارکات، روابط تجارتی، و غیره به منظور رشد کاروبارشان و تحصیل سهم بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی، تدویر می نماید. علاوتاً این دیپارتمنت از طریق ویب سایت www.kabul-tenders.org قراردادهای داخلی و خارجی را به سکتور خصوصی معرفی می نماید. این دیپارتمنت با تاسیس مرکز ارتباط تجارتی کوشش می نماید تا معلومات دقیق و معتبر تجارتی و همچنان زمینه آشنایی تاجران داخلی و خارجی را فراهم نماید

خدمات حقوقی و حکمیت 
سکتور خصوصی گاه گاهی در فعالیتهای تجارتی شان به منازعه ها و عدم توافق پذیرهایی روبرو می شوند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تاسی از ماده 8 قانون اتاق، خدمات حکمیت تجارتی و میانجیگری را از طریق یکی از دیپارتمنت های خود به نام "دیپارتمنت حکمیت و خدمات حقوقی" ارائه می نماید. این دیپارتمنت طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به بیش از ۱۰۰ قضیه منازعات تجارتی را دریافت نموده و چه بسا در مواردی به این قضایا رسیدگی و حل و فصل نموده است 

.